Τοποθεσία: Ασπρόπυργος, Αττική
Μελέτη: Νεφέλη Καπόν – Ματθαίος Περγαμιάν
Σχεδίαση-παρουσίαση: Κατερίνα Καμπράνη
Κατασκευή: Νεφέλη Καπόν – Ματθαίος Περγαμιάν
Συνολική επιφάνεια: 55m²
Χρόνος αποπεράτωσης: 2011