Τοποθεσία: Δυο Χωριά, Τήνος
Μελέτη: Νεφέλη Καπόν – Ματθαίος Περγαμιάν
Σχεδίαση-παρουσίαση: Χριστιάνα Ζιώγα, Κατερίνα Λεπτίδου
Συνολική επιφάνεια: 140 m²
Χρόνος μελέτης: 10/2008-1/2009
Χρόνος αποπεράτωσης: 7/2009