Μελέτη: Νεφέλη Καπόν – Ματθαίος Περγαμιάν
Σχεδίαση-παρουσίαση: Κατερίνα Καμπράνη
Χρόνος μελέτης: 2011