Τοποθεσία: Κιόνια, Τήνος
Αρχιτέκτονες: Νεφέλη Καπόν – Ματθαίος Περγαμιάν
Ομάδα μελέτης: Αντωνία Κουζή
Φωτογράφιση: Μαριάνα Μπίστη
Συνολική δομημένη επιφάνεια: 640 m²
Χρόνος μελέτης: 2006
Χρόνος αποπεράτωσης: 2007-2008